Skip to content

Rapport visar att svenska småföretag klarat sig bättre tack vare digitala verktyg

Tack vare en utbredd användning av digitala verktyg klarade sig svenska småföretag bättre under pandemin än småföretag i många andra länder i Europa. Det visar en omfattande undersökning som fler än 5 000 småföretag, varav 300 svenska företag deltagit i som presenteras i rapporten Digital Driven: Sweden. Rapporten framtagen på uppdrag av Connected Commerce Council (3C) i samarbete med Google och Greenberg och visar att för svenska småföretag finns ett tydligt samband mellan tidig och engagerad användning av digitala verktyg och fler kunder, bättre intäkter och fler nyanställningar under pandemin.

Medan små och medelstora företag generellt sett rapporterade stora intäktsförluster visar undersökningen att de svenska företag som använde digitala verktyg i störst utsträckning presterade bättre och endast gick miste om åtta procent av sina intäkter och presterade märkbart bättre (2,5 gånger bättre) under pandemin, jämfört med de minst förberedda, de digitalt osäkra2 företagen, där intäkterna sjönk med uppemot 20 procent.

Sverige har en högre andel digitalt avancerade småföretag3 än många andra länder i Europa och under pandemin ökade dessutom 80 procent av alla svenska småföretag sin användning av digitala verktyg.

Rapporten visar att hela 48 procent av de svenska småföretagen uppger att digitala verktyg är avgörande för deras affärsmodell. Endast 17 procent av småföretagen i Sverige är digitalt osäkra. Trots detta förutspår rapportförfattarna att det skulle kunna generera upp emot 90 miljarder kronor i intäkter och över 600 000 nya jobba om alla de osäkra företagen också skulle bli digitalt avancerade.

Rapporten presenteras av den ideella medlemsorganisationen 3C som verkar för att främja småföretagares tillgång till digitala verktyg. Analysföretaget Catalys Research har tagit fram rapporten.

Några ytterligare slutsatser från rapporten:

  • 75 procent av Sveriges företag kände sig bekväma med digitala verktyg före pandemin, jämfört med det europeiska genomsnittet 61%.
  • 57 procent av Sveriges företag planerar att använda digitala verktyg i en ännu högre utsträckning efter pandemin.

Join 3C to get the latest news and resources for your small business

To subscribe this form, you need to accept our privacy statement *(Required)
We respect your Privacy
This field is for validation purposes and should be left unchanged.